Hướng Dẫn

Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều có đáp án

Tải về

Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều có đáp án. Sách môn kinh tế pháp luật lớp 10 cánh diều trong nửa đầu học kì 2 sẽ bao gồm những nội dung về hệ thống chính trị nước Việt Nam và Hiến pháp nước Việt Nam. Để củng cố những kiến thức pháp lý quan trọng, dưới đây hoatieu.vn sẽ chọn lọc những câu hỏi hữu ích để bạn đọc ôn luyện cho kì thi giữa kì sắp tới.

 • Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022-2023
 • Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 CTST có đáp án năm 2022-2023

Đề thi giữa kì 2 KTPL 10 Cánh diều

 • 1. Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều
 • 2. Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều

1. Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về

A. chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị.

B. chính sách tài chính, công thương.

C. doanh nghiệp tư nhân, cổ phần.

D. chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh.

Câu 2. Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

A. 1/1/2015.

B. 28/11/2013.

C. 1/11/2014.

D. 1/1/2014.

Câu 3. Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Đạo luật cơ bản.

B. Đạo luật thứ yếu.

C. Đạo luật thi hành.

D. Đạo luật chủ yếu.

Câu 4. Hiến pháp có vai trò như thế nào để xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Cơ sở, nền tảng.

B. Chi phối, phụ thuộc.

C. Cụ thể hóa.

D. Chi tiết hóa.

Câu 5. Phương án nào sau đây là hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam?

A. Cộng hòa Nghị viện nhân dân.

B. Cộng hòa hỗn hợp.

C. Cộng hòa dân chủ nhân dân.

D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Câu 6. Hiến pháp năm 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước

A. pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

B. chuyên chế xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

C. cai trị xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

D. độc quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Câu 7. Tất cả quyền lực Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về

A. nhân dân.

B. liên minh công – nông.

C. Đảng cộng sản.

D. giai cấp thống trị.

Câu 8. Phân quyền trong cơ cấu tổ chức quyền lực của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước.

B. tập trung, chia đảng phái, quản lý chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước.

C. thống nhất, có sự phân công bắt buộc, kiểm điểm giữa các cơ quan nhà nước.

D. tập trung, phân nhánh, điều hòa linh hoạt giữa các cơ quan nhà nước.

Câu 9. Theo Hiến pháp 2013, thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Hà Nội.

B. Thăng Long.

C. Đại La.

D. Đông Kinh.

Câu 10. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức chính trị – xã hội?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

B. Công đoàn Việt Nam.

C. Toà án nhân dân tối cao.

D. Hội Nông dân Việt Nam.

Câu 11. Công dân bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

A. Không giới hạn tuổi.

B. Từ 18 tuổi trở lên.

C. Đủ 21 tuổi trở lên.

D. Từ 25 tuổi trở lên.

Câu 12. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa năm 2013, quyền con người được cơ quan nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?

A. Quốc hội.

B. Chính phủ.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Nhà nước.

Câu 13. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa năm 2013, quyền của công dân bao gồm quyền trên các lĩnh vực

A. chính trị, dân sự, văn hoá, kinh tế, xã hội.

B. dân sự, văn hoá, kinh tế, xã hội.

C. văn hoá, kinh tế, xã hội.

D. kinh tế, xã hội.

Câu 14. Theo Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền như thế nào đối với những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.

B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền quản lý xã hội.

D. Quyền đáp trả.

Câu 15. Hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. tự do về thân thể của công dân.

Câu 16. Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự do cá nhân của công dân.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 17. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lí là tài sản công thuộc sở hữu

A. toàn dân.

B. chính quyền địa phương.

C. của Ủy ban nhân dân.

D. cá nhân.

Câu 18. Theo hiến pháp 2013, tài nguyên nào được coi là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật?

A. Đất đai.

B. Nước.

C. Rừng.

D. Biển.

Câu 19. Nguồn năng lượng nào sau đây được Nhà nước khuyến khích sử dụng?

A. Năng lượng khí đốt, năng lượng hạt nhân.

B. Năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

C. Năng lượng dầu mỏ, năng lượng tái tạo.

D. Năng lượng hóa thạch, năng lượng dầu mỏ.

Câu 20. Hiến pháp 2013 quy định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ là:

A. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ.

B. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

C. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

D. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

Câu 21. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định Nhà nước không thu học phí đối với cấp học nào sau đây?

A. Giáo dục mầm non.

B. Giáo dục tiểu học.

C. Giáo dục trung học.

D. Giáo dục đại học.

Câu 22. Cơ quan quyền lực (cơ quan đại biểu của nhân dân) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

B. Chính phủ và Ủy ban nhân dân.

C. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân.

D. Chủ tịch nước và Chính phủ.

Câu 23. Quốc hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia thể hiện chức năng nào của Quốc hội?

A. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

B. Thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ.

C. Thực hiện quyền lập hiến và lập pháp.

D. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Câu 24. Cơ quan tư pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Chính phủ và Ủy ban nhân dân.

B. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân.

C. Chủ tịch nước và Chính phủ.

D. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

II. Tự Luận (4 điểm)

Câu 1: Kể 2 việc mà bản thân em hoặc gia đình đã đến chính quyền địa phương giải quyết? (1 điểm)

Câu 2: Nêu chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, giải thích cụ thể về chức năng đó? (2 điểm)

Câu 3: Theo em, ý kiến dưới đây là đúng hay sai? Tại sao?

“Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam”

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu hỏi là 0,25 điểm

1-A

2-D

3-A

4-A

5-D

6-A

7-A

8-A

9-A

10-C

11-B

12-D

13-A

14-A

15-B

16-B

17-A

18-A

19-B

20-A

21-B

22-A

23-D

24-B

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Học sinh nêu đúng được 2 ví dụ về việc mà cơ quan chính quyền địa phương giải quyết.

Ví dụ những việc cơ quan chính quyền địa phương thực hiện như:

 • Đăng ký giấy khai sinh;
 • Thay đổi họ tên;
 • Nhận nuôi con nuôi;
 • Xin giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân;
 • Xin giấy xác nhận cư trú;
 • Công chứng giấy tờ đi học, đi làm;
 • Chứng thực giấy tờ đất đai;
 • Khai tử cho người thân;
 • Đăng ký kết hôn;
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Câu 2: Mỗi ý 0,5 điểm

+ Chức năng của Toà án nhân dân là: Thực hiện quyền xét xử, thực hành các quyền tư pháp

+ Giải thích: Toà án nhân dân có quyền căn cứ theo quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt, quyết định, bản án với vụ việc được đưa ra xét xử.

+ Chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân là: Thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

+ Giải thích: Khi có dấu hiệu phạm tội thì Viện kiểm sát sẽ tìm hiểu điều tra và tìm kiếm kẻ phạm tội và truy tố người có hành vi phạm tội ra Toà án để xét xử. Viện kiểm sát nhân dân còn có quyền giám sát mọi hoạt động của Toà án nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Câu 3:

 • Nhận định này là sai (0,5đ)
 • Vì Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo nhà nước, xã hội Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo hệ thống chính trị trong đó có bộ máy nhà nước. (0,5đ)

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 10 liên quan.

 • Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

Bạn đang xem :Đề thi giữa kì 2 môn Kinh tế pháp luật 10 Cánh Diều có đáp án

#Đề #thi #giữa #kì #môn #Kinh #tế #pháp #luật #Cánh #Diều #có #đáp #án

Tổng hợp: fantasygo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button