Hướng Dẫn

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án 2023

fantasygo.vn xin chia sẻ bộ Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sử năm học 2022 – 2023 có đáp án trong bài viết dưới đây. Đây là bộ đề kiểm tra lịch sử 9 giữa học kì 2 được fantasygo.vn tổng hợp có kèm theo đáp án chi tiết.

Với những đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sử có đáp án này sẽ giúp các bạn học sinh sẽ có thêm những tài liệu ôn thi giữa kì môn Lịch sử lớp 9 để củng cố kiến thức và đạt kết quả tốt nhất.

Đề kiểm tra Sử lớp 9 giữa kì 2

 • 1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sử lớp 9
 • 2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sử

  • 2.1. Trắc nghiệm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9
  • 2.2. Tự luận đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9
  • 2.3. Đáp án và cách chấm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9
 • 3. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9
 • 4. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9

  • 4.1. Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa kì 2 môn Lịch sử 9
  • 4.2. Câu hỏi tự luận kiểm tra giữa kì 2 môn Lịch sử 9
  • 4.3. Đáp án và cách chấm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sử lớp 9

Tên chủ đề

(Nội dung chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:

Chương II

Biết được nguyên nhân, quá trình vận đông để có sự ra đời của ĐCS

Nêu được vai trò của Nguyễn Aí Quốc

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:2/4

– Số điểm:1 tỉ lệ10%

– Số câu:1/4

– Số điểm:0,5 tỉ lệ5%

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:3/4

Số điểm:1.5

Tỉ lệ:15%

Chương III

Biết được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của CM tháng Tám

Quá trình vận động, tiến tới cách mạng tháng Tám thành công

Khẳng định sự đúng đắn quá trình lãnh đạo CM của Đảng là sáng suốt, đúng thời cơ

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:2/3

– Số điểm: 1,5

tỉ lệ:15%

– Số câu:1+1/4

– Số điểm: 1,5 tỉ lệ:15%

– Số câu:1/3

– Số điểm: 0,5 tỉ lệ:5%

Số câu:2+1/4

số điểm 3,5 tỉ lệ 35%

Chương V

Sơ lược đường lối, diễn biến, kết quả, ý nghĩa để chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 thắng lợi

Hiểu được sâu sắc đường lối kháng chiến của Đảng

Nắm chắc đường lối, sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng.

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:2+1/3

– Số điểm: 2,5 tỉ lệ:25%

– Số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:1/3

– Số điểm:0,5 tỉ lệ:5%

– Số câu:1/3

– Số điểm:2 tỉ lệ:20%

– Số câu:3

Số điểm:5

Tỉ l:50%

Tổng số câu:

– Số điểm: tỉ lệ

– Số câu:3+2/4

– Số điểm:5

tỉ lệ:50%

– Số câu:1+2/4

– Số điểm:2 tỉ lệ:20%

– Số câu:2/3

– Số điểm: 1 tỉ lệ:10%

– Số câu:1/3

– Số điểm:2 tỉ lệ:20%

– Số câu:6

Số điểm 10

Tỉ lệ 100%

2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sử

2.1. Trắc nghiệm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1: (2 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ở các câu sau:

1-1/ Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:

a. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

b. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở cộng sản.

c. Phong trào của nông dân kết hợp với nông dân.

d. Phong trào dân tộc dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước .

1-2/ Người thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930 là:

a. Nguyễn Văn Cừ.

b. Trần Phú.

c. Nguyễn Ái Quốc.

d. Nguyễn Thái Học.

1-3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

b. Khởi nghĩa Bắc Sơn.

c. Khởi nghĩa Nam Kỳ.

d. Binh biến Đô Lương.

1-4/ Người khởi thảo luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương là:

a. Nguyễn Ái Quốc

b. Trần Phú.

c.Nguyễn Văn Cừ.

d. Lê Hồng Phong.

Câu 2: (1 điểm) Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng:

a.19-5-1941

a-

1.Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

b.19-12-1946

b-

2.Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.

c.07-5-1954

c-

3.Thành lập mặt trận Việt Minh.

d.21-7-1954

d-

4.Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

2.2. Tự luận đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1: (3 điểm): Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng Tám năm 1945?

Câu 2: (4 điểm): Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là gì? Trình bày Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (Diễn biến, kết quả, ý nghĩa)

2.3. Đáp án và cách chấm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: (2 điểm)

1-1/ Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:

a. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

1-2/ Người thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930.là:

c. Nguyễn Ái Quốc

1-3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

c. Khởi nghĩa Nam Kỳ.

1-4/ Người khởi thảo luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương là:

b. Trần Phú.

Câu 2: Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng: (1đ)

a.19-5-1941

a-3

1.Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

b.19-12-1946

b-4

2.Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.

c.07-05-1954

c- 1

3.Thành lập mặt trận Việt Minh.

d.21-7-1954

d- 2

4.Chủ Tịch HCM đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

B.Tự Luận:

Câu 1: (3 điểm)Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng Tám?

– Ý nghĩa lịch sử:

+ Đối với dân tộc:

* Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai tầng xiềng xích của Pháp- Nhật và chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

* Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ lên làm chủ nước nhà.

* Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỉ nguyên độc lập tự do

+ Đối với quốc tế:

* Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách thực dân đế quốc.

* Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân thuộc địa, nửa thuộc địa trên thế giới nhất là Châu Á, Châu Phi, Mĩlatinh.

– Nguyên nhân thắng lợi:

+ Truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của dân tộc.

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh, xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

+ Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

Câu 2: (4 điểm)

* Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Trình bày Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? ( Diễn biến , kết quả,ý nghĩa)

* Diễn biến:

+ Tại Bắc Cạn: Quân ta chủ động phản công, bao vây, chia cắt , cô lập chúng, đánh phục kích trên đường từ Bắc Cạn đi chợ Mới, Chợ Đồn.

+ Ở hướng Đông: Quân ta phục kích trên đường số 4 và thắng lớn ở Bản Sao – đèo Bông Lau ngày 30/10/1947.

+ Ở hướng Tây: Quân ta chặn đánh trên sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau.

* Kết quả:Pháp rút khỏi Việt Bắc.

* Ý nghĩa:

+ Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững, bộ đội chủ lực ta ngày càng trưởng thành.

+ Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9
Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9

3. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Thời gian, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng

Tổ chức tiền thân

Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử.

So sánh

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

½

2.0

20%

1

0.25

2.5%

½

1.0

10%

1

0.25

2.5%

3

3.5

35%

2. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Niên biểu

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

2.0

20%

1

2.0

20%

3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

– Nhân vật.

– Điền từ

Nguyên nhân thành công CM tháng Tám

– Quan trọng?

– Giải thích

Nhận xét

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1.25

12.5%

½

1.5

15%

½

1.5

15%

1

0.25

2.5%

4

4.5

45%

Tổng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1.25

12.5%

½

2.0

20%

1

0.25

2.5%

1

2.5

25%

2

2.25

22.5%

½

1.5

15%

1

0.25

2.5%

8

10

100%

4. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 9

4.1. Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa kì 2 môn Lịch sử 9

Câu 1(1.0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 4 và ghi vào bài làm (Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)

1. Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Việt Nam Quang phục hội

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. Việt Nam Quốc dân đảng

D. Đông Dương Cộng sản đảng

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản

B. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng

C. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp bóc lột

D. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc.

3. Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc,

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình,

C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình,

D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

4. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên.

B. Phong Nhã.

C. Nam Cao.

D. Văn Cao.

Câu 2 (1.0 điểm): Lựa chọn các từ cho sẵn (Hà Nội; Đông Dương; Thái Nguyên; thời cơ; ban bố) để điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản … (1) và lãnh tụ Hồ Chí Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được …(2). Chớp lấy …(3), đồng bào …(4) và các địa phương trong cả nước nối tiếp nhau nổi dạy giành chính quyền.

(Bài 23- SGK sử 9)

Câu 3 (2.0 điểm): Hoàn thiện niên biểu thời gian và sự kiện sao cho phù hợp rồi ghi vào bài làm:

STT

Thời gian

Sự kiện

1

………………

Hội nghị trung ương lần thứ 8.

2

Ngày 19/5/1941

…………………………………………..

3

……………..

Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

4

Cuối tháng 12/1944

…………………………………………..

4.2. Câu hỏi tự luận kiểm tra giữa kì 2 môn Lịch sử 9

Câu 1 (3.0 điểm): Hãy nêu thời gian, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng? Tại sao nói Đảng cộng Sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (3.0 điểm): Nguyên nhân thành công cách mạng tháng 8? Nguyên nhân nào quyết định thắng lợi cách mạng tháng 8? Vì sao?

4.3. Đáp án và cách chấm đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp

1. Hướng dẫn chung:

a. Học sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.

b. Học sinh vận dụng được kiến thức cơ bản từ những tài liệu ngoài SGK thì được khuyến khích cho thêm điểm, nhưng không được vượt quá điểm của từng câu và của toàn bài theo hướng dẫn chấm.

c. Sau khi cộng điểm toàn bài, để điểm lẻ đến 0,25 điểm.

2. Hướng dẫn chấm chi tiết:

I/ TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Câu 1: Mỗi ý trả lời đúng 0.25 điểm

Ý

1

2

3

4

Đáp án

B

C

D

D

Câu 2: Mỗi ý trả lời đúng 0.25 điểm

1. Đông Dương

2. Ban bố

3. Thời cơ

4. Hà Nội

Câu 3: Mỗi ý trả lời đúng 0.5 điểm.

STT

Thời gian

Sự kiện

1

Ngày 28/01/1941

Hội nghị trung ương lần thứ 8.

2

Ngày 19/5/1941

Mặt trận Việt minh ra đời.

3

Ngày 22/12/1944

Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

4

Cuối tháng 12/1944

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng liên tiếp hai trận; Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

II/ TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3.0 điểm)

– Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 06/01/1930 tại Hương Cảng – TQ.

– Nội dung Hội nghị:

+ Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thông qua chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

+ Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

* Ý nghĩa Hội nghị thành lập Đảng:

– Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

– Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng cộng sản Viêt Nam, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng việt Nam.

– Hội nghị Thành lập Đảng còn là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam. Là bước ngoặt vĩ đại của giai cấp công nhân, chấm dứt thời kì khủng hoảng về g.cấp lãnh đạo.

*Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam:

– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu..

– Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai…

– Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công…

– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho….

0. 25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 2

(3.0 điểm)

– Nguyên nhân chủ quan:

+ Dân tộc VN vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc…

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta với đường lối chính trị quân sự đúng đắn…

+ Xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong 1 mặt trận thống nhất rộng rãi, …

– Nguyên nhân khách quan:

+ Cách mạng tháng Tám thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ điều kiện quốc tế thuận lợi….

+ Lợi dụng thời cơ “ngàn năm có một” ..

* Nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là nguyên nhân chủ quan

*Vì:

– Nếu Đảng cộng sản Đông Dương vã lãnh tụ HCM không sáng suốt nhận định đúng thời cơ …

– Mặt khác nếu nhân dân ta không đoàn kết và sẵn sáng ..

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án năm học 2022 – 2023. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 9 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Bạn đang xem :Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án 2023

#Đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #có #đáp #án

Tổng hợp: fantasygo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button